Algemene voorwaarden

 

1. Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van onze diensten en bevatten belangrijke informatie voor u als Klant. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

2. Definities

Vitesse textielreinigers: de VOF gevestigd te Appingedam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 62167812 handelend onder de naam Vitesse textielreinigers

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Vitesse textielreinigers Overeenkomst: iedere schriftelijke afspraak of overeenkomst tussen Vitesse textielreinigers en klant, van welke overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Diensten: de textielreinigings - en stomerijdiensten in de breedste zin van het woord, die Vitesse textielreinigers aanbiedt aan bedrijven en aan consumenten. Items: de zaken waarop de diensten van toepassing zijn, zoals te behandelen kleding en overige textielvormen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. Klantenservice: de klantenservice van Vitesse textielreinigers die bereikbaar is tussen 8:30- 17.00 (ma - vrij) via het e-mail adres: info@textielreinigers.nl en via telefoonnummer 0596- 622080 Website: de website van Vitesse textielreinigers met de domeinnaam www.textielerinigers.nl

3.Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle online en offline aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van Vitesse textielreinigers zijn enkel de algemene voorwaarden van toepassing. Andere algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op een overeenkomst.

4. Prijzen en Betaling

 1. Alle op de Website en in andere van Vitesse textielreinigers afkomstige materialen, zoals flyers, vermelde prijzen voor Diensten zijn inclusief 21% BTW.

 2. Prijzen kunnen af hangen van de hoeveelheid door de klant afgegeven items waarop de diensten van Vitesse textielreinigers

 3. Er kunnen minimale kosten worden berekend voor de diensten van Vitesse textielreinigers bij een levering.

 4. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Vitesse textielreinigers kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Vitesse textielreinigers afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en evidente typefouten.

 5. Klant dient betalingen aan Vitesse textielreinigers volgens de op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Vitesse textielreinigers is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. 

 6. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Vitesse textielreinigers is gewezen op de te late betaling en Vitesse textielreinigers de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Vitesse textielreinigers gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van de Diensten van Vitesse textielreinigers via de website of klantenservice en het voldoen aan de daarbij door Vitesse textielreinigers gestelde voorwaarden. 

 2. Klant aanvaardt het aanbod van Vitesse textielreinigers via de website of klantenservice door een order tot diensten te bevestigen. 

 3. Indien blijkt dat Vitesse textielreinigers een overeenkomst om welke reden dan ook niet kan of wil uitvoeren dan zal zij klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De overeenkomst wordt dan ontbonden en eventuele aanbetalingen worden teruggestort naar de klant.

6. Uitvoering Overeenkomst

 1. Kleding moet leeg worden aangeleverd. Klant dient de items te ontdoen van eventuele losse onderdelen, zoals pennen, spelden, riemen etc. Vitesse textielreinigers is niet aansprakelijk voor schade tgv het niet leeg aanleveren van kleding. 

 2. Vitesse textielreinigers is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
   
 3. Vitesse textielreinigers voert de Diensten met de hoogste mate van zorg uit en zal altijd de diensten conform het was label uitvoeren met uitzondering van wassen & vouwen orders (zie artikel 10.12). Vitesse textielreinigers heeft een expliciete inspanningsverplichting om de diensten zo goed mogelijk uit te voeren zoals van haar mag worden verwacht op basis van de overeenkomst. Vitesse textielreinigers gaat echter geen resultaatsverplichting aan op grond van de diensten.

 4. Vitesse textielreinigers maakt gebruik van het taggen van items voordat de diensten worden verricht. Het achteraf door de klant zelf verwijderen van deze tags komt uitsluitend voor risico van de Klant.

 5. Indien Vitesse textielreinigers de diensten om welke reden dan ook niet binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, stelt zij klant/depot daarvan zo snel mogelijk in kennis. Vitesse textielreinigers zal samen met de Klant een nieuwe leverdatum afspraken. 

 6. Klant dient de terug ontvangen items na het verrichten van de diensten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen uiterlijk 48 uur na ontvangst, per e-mail of telefonisch aan de klantenservice, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. 

 7. Zodra de items op het opgegeven afleveradres van de klant terug zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze items betreft, terug over op klant.

 8. Indien klant niet kan regelen dat een item binnen 90 dagen na de geplande leverdatum is opgehaald, heeft Vitesse textielreinigers of depot het recht het betreffende item te vernietigen of te doneren aan een goed doel.

7. Garantie en conformiteit

 1. Vitesse textielreinigers staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties voor de diensten, aan de eisen zoals gesteld door de branchevereniging NETEX (zie www.netex.nl) aan de redelijke eisen van deugdelijkheid van de diensten en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Indien de diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dan dient klant binnen 48 uur na ontvangst van de items Vitesse textielreinigers daarvan via de website of per mail en met toevoeging van foto’s van de betreffende Items in kennis te stellen. Of door terugzending via depot.

 3. Indien Vitesse textielreinigers de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de diensten opnieuw kosteloos uitgevoerd of de relevante items hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan 10x de standaard reinigingskosten per item waar schade aan is toegebracht.

8. Klachtenprocedure

 1. Indien klant een klacht heeft over de diensten (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit), dan kan hij bij Vitesse textielreinigers telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

 2. Vitesse textielreinigers geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Vitesse textielreinigers binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.

9. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Vitesse textielreinigers jegens Klant wegens een  eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal tienmaal het standaardbedrag (inclusief btw) per item waar de diensten op van toepassing zijn.

 2. Aansprakelijkheid van Vitesse textielreinigers jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.

 3. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vitesse textielreinigers.

 4. De aansprakelijkheid van Vitesse textielreinigers jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Vitesse textielreinigers onverwijld en deugdelijk schriftelijk (en aangetekend) in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Vitesse textielreinigers ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten en in verzuim raakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vitesse textielreinigers in staat is adequaat te reageren.

 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Vitesse textielreinigers meldt.

 6. In geval van overmacht is Vitesse textielreinigers niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

 7. Vitesse textielreinigers is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onvolledige of onjuiste mededelingen van de klant.

 8. Vitesse textielreinigers is nimmer aansprakelijk voor verlies van zaken (waaronder maar niet beperkt tot geldbedragen, juwelen en andere waardevolle zaken) die zich in de items bevonden voordat deze werden ingeleverd bij Vitesse textielreinigers of depot.

 9. Vitesse textielreinigers is nimmer aansprakelijk voor kleurverlies of uitzetten of krimpen van items.

 10. Vitesse textielreinigers is nimmer aansprakelijk voor schade die is geleden bij items die niet zijn voorzien van een deugdelijk was label.

 11. Vitesse textielreinigers is nimmer aansprakelijk voor eventuele beschadigingen van en door knopen, ritsen, decoraties, et cetera van items.

 12. Vitesse textielreinigers is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of krimpen van alle type gordijnen (5-7% krimp kan ontstaan). Door de inwerking van zonlicht, slijtage en dagelijks gebruik kunnen gordijnen schade oplopen die bij de diensten pas goed aan het licht komen.

 13. Wassen & Vouwen (Wash & Fold) orders:

  1. Wassen & Vouwen Items worden niet individueel getagged, maar per order waardoor Vitesse textielreinigers nimmer aansprakelijk is voor vermissingen van individuele items.
  2. Alle items worden gewassen op 30 graden en gedroogd op medium temperatuur. Door het hoge volume van orders is het niet mogelijk om rekening te houden met persoonlijke voorkeuren of instructies, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  3. Vitesse textielreinigers is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het wassen en/of drogen van items, omdat orders per lading worden gewassen en de individuele was labels niet worden gecontroleerd. 
  4. De Wassen & Vouwen order zal geen overhemden, blouses of Items die gestoomd moeten worden bevatten. Indien deze wel aanwezig zijn worden deze items individueel toegevoegd en conform de individuele prijs berekend. 

10. Slotbepalingen 

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vitesse textielreinigers gevestigd is.

 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 5. Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden door Vitesse textielreinigers.

13. Contactgegevens 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Vitesse textielreinigers VOF
Zwet 35B
9902 RM Appingedam
telefoonnummer: +31 596-622080
e-mail: info@textielreinigers.nl
KvK-nummer: 62167812
BTW-nummer: 854696088
IBAN:NL 53 RABO 0313 0740 70


Openingstijden:
Maandag tot vrijdag:
08:30 – 17.00
Zaterdag
09:00 – 13.00